« Back to list of datasets

Kartlegging av dragehode

Description

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger. På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Øst er det foretatt en kartlegging av dragehode Dracocephalum ruyschiana langs riks- og fylkesvegnettet i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Dragehode er regnet som utrydningstruet i Norge (Kategori sårbar (VU)) og arten er prioritert i henhold til Naturmangfoldloven. Det er utarbeidet en egen forskrift og en hand-lingsplan for bevaring av arten. Hensikten med denne kartleggingen er å gi vegvesenet et grunnlag for å forvalte dragehodebestandene på sin eiendom.

GBIF